Menu
Max_Weber

Заради проекти от 2010-2013 г. временно са спрени плащанията

На 03.06.2014 г. с писмо ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК уведоми Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“, във връзка с междинни искания за средства подадени на 3 април и 27 май 2014 г. от страна на Сертифициращия орган на обща стойност около  90 млн.евро.

Плащанията към бенефициентите по приоритетни оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“ на ОПРР продължават.

Временната мярка е свързана с констатациите от рутинен одит на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., извършен в периода 7-11 април 2014 г. от одитори на ГД „Регионална и градска политика“. Одитната проверка обхваща извадка от проекти реализирани в периода 2010 - 2013 г.
Към днешна дата в Управляващият орган на ОПРР не е получен предварителен одитен доклад.

В писмото на ГД „Регионална и градска политика“ са представени обобщени констатации от проверката, но не са описани детайлно констатираните нарушения. Визират се нарушения на процедурите за обществени поръчки, проведени от бенефициентите: общините Бургас и Асеновград, УАСГ и НСПБЗН-МВР. Подробни аргументи за констатациите и съответни препоръки се очаква да бъдат представени в предварителния одитен доклад, който все още не е получен в Управляващия орган.

Съгласно писмото, за да бъдат процедирани горецитираните плащания е необходимо:

• да бъде направена повторна проверка на проведени обществени поръчки за представителна извадка на договорите по приоритетни оси 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“;
• подобряване на контролните механизми за предварителен и последващ контрол на обществените поръчки;
• изготвяне на допълнителни указания към бенефициентите по отношение на процедурите за обществени поръчки.

Във връзка с дадените препоръки Управляващият орган на ОПРР стартира подготовката за повторна, последваща проверка на процедури за обществени поръчки, по договори,  финансирани от приоритетни оси 1 и 3. Работи се и по допълнителни инструкции към бенефициентите по отношение на процедурите по ЗОП, включващи най-срещани нарушения при подготовката и провеждане им. Започна преглед и актуализация на процедурите и контролите за предварителен, текущ и последващ контрол на обществените поръчки от страна на Управляващия орган.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...