Menu
Max_Weber

Емитират облигации за 1,5 млрд. евро

Парламентът ратифицира на първо и второ четене договорите с международни финансови субекти за емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро на един или повече траншове. Средствата, получени при пласирането на ценните книжа, са предназначени за осигуряване на необходимия финансов ресурс за посрещане на предстоящия падеж в началото на 2015 г. на глобалните облигации на България, за погасяване на дълг от предходни години, падежиращ през 2014 г., както и за покриване на планирания бюджетен дефицит.

Решенията на Международната агенция по енергетика да се прилагат, само когато заради тях е издадена препоръка от ЕК, предвиждат законодателни промени Решенията на Международната агенция по енергетика да се прилагат на територията на страната, само в случаите, когато във връзка с тях е издадена препоръка от Европейската комисия, предвиждат промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерски съвет. Проектът беше приет на първо четене от депутатите. Изменението на закона цели подобряване на правната уредба, свързана с обществените отношения за управлението на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, посочват вносителите. Увеличава се броят на компетентните държавни органи, които взаимодействат с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и се прецизира разпределението на конкретните данни, които всеки от тези органи ще й предоставя. Предвидени са норми, съгласно които физическите лица, представляващи задължените лица и съхранителите, следва да предприемат всички необходими действия за стриктно изпълнение на задълженията си, като бездействието е обвързано с налагане на административни наказания. Предложени са изменения насочени към постигане на по-голяма яснота в прилагането на методите за изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, и среднодневното потребление. Уреждат се по-детайлно условията и реда, при които агенцията може да разрешава на задължените лица замяна на определените им нива на запаси от един вид с друг. Предвидено е и изменение свързано със застраховане на запасите за извънредни ситуации, с което се цели намаляване на административната тежест за задължените лица и постигане на по-голяма гъвкавост, съобразена с обичайната практика за сключване на договори за застраховка за календарната година. Регламентират се отношенията на агенцията със задължени лица, които са и съхранители, притежаващи складове и съхраняващи в тях собствени запаси за извънредни ситуации.

Националният компенсационен жилищен фонд да премине на функционално подчинение от Министерския съвет към министъра на финансите предвиждат законодателни промени, които парламентът прие на първо четене. Измененията са в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и са внесени от правителството. Предлага се работата на Управителния съвет на Фонда да се подпомага от специализирано звено в Министерството на финансите. Промените предвиждат МФ да бъде правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на фонда, като с предлаганите промени не се очаква да се достигне до необходимост от осигуряване и разходване на допълнителни бюджетни средства.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за туризма, които предвиждат от догодина да отпадне изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Измененията са внесени от Министерския съвет. С промените се облекчава режимът за регистриране на туроператори и туристически агенти. В закона се създава нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм. Предлага се и разписване на правила, свързани с изграждането и експлоатацията на басейни и водни атракциони в туризма в две нови наредби.

Парламентът реши на първо четене да бъде закрита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и поемане на функциите и от министъра на икономиката и енергетиката. Това стана с приемане на промени в Закона за стоковите борси и тържищата. Проектът е внесен от Министерския съвет. Дейностите, вменени от закона на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще бъдат прехвърлени на Министерството на икономиката и енергетиката, тъй като в обхвата на неговата функционална компетентност се включват издаване на лицензи, удостоверения за регистрация и разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на България, е посочено в мотивите на вносителите. Предвидени са изменения на действащи разпоредби с цел засилване на контролните функции на организаторите на стокови тържища и на пазарите на производителите по отношение на качеството на продаваните храни, както и с цел осигуряване на възможност за проследяване във всеки един момент на реализацията на дадена стока - от момента на постъпването и на тържището или пазара до закупуването и от краен потребител. Част от измененията са насочени към защита на потребителите по отношение на продажба на небезопасни за здравето им стоки чрез осигуряване на възможност преди и към момента на осъществяване на съответна сделка да им бъдат предоставени придружаващите стоката документи, както и изменения, целящи осигуряване на прозрачност по отношение на цените на хранителните стоки и защита на фискалния интерес на държавата.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...