Menu
Max_Weber

Министерството на финансите преотвори емисия левови 5-годишни ДЦК при доходност 1,8%

Министерството на финансите преотвори за втори път емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 22 януари 2014 г. и с падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 9 юни 2014 г. аукцион бяха предложени ДЦК за 50 млн. лв., като постигнатата среднопретеглената доходност е 1,80%, а коефициентът на покритие е 1,47, което съответства на поръчки за 73,40 млн. лева. При първия аукцион на емисията, проведен на 20 януари 2014 г., постигнатата доходност е 2,18%, а при първото преотваряне на 7 април 2014 г. – 1,89 на сто.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 75,50%, следвани от гаранционните фондове – 15,00%, пенсионните фондове с 7,50% и застрахователните дружества с 2,00 на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 142 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Словения (1,91%), Обединеното кралство (1.92 %), Португалия (2,26%), Полша (3,06%), Унгария (3,28%), Румъния (3,85%), Хърватия (4.10%), Гърция (4.23%) и Турция (8,29%).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...