Menu
Max_Weber

БАБХ стартира нов проект по Оперативна програма административен капацитет

На 24 февруари 2014 година се проведе откриваща конференция по проект "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол".

Целта на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на служебните задължения по лабораторните дейности.


Очаква се проектът да приключи през месец септември тази година, като бъдат обучени над 200 специалисти от системата на БАБХ.
Проектът се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-121/06.12.2013 год. с Министерство на финансите, за изпълнение на проект № 13-22-121/15.05.2013 год. - "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).


Повече информация за проекта може намерите на страницата на БАБХ - http://www.babh.government.bg/bg/events&article_id=1174.html


Източник: Пресцентър БАБХ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...