Menu
Max_Weber

"Зелена светлина“ на инвестиционни проекти за 700 милиона лева

Двайсет и пет инвестиционни проекти на обща стойност 701 237 221 лв. (с ДДС) са получили разрешение за строеж от Министерство на инвестиционното проектиране през 2013-а и през настоящата година. Повечето от разрешенията за строеж са за инфраструктурни обекти и за проекти с национално значение.

Ето и пълният списък на проектите, получили разрешение за строеж (най-новите одобрени проекти са изведени най-горе):
         
1.  "Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора" (25 646 718 лв. без ДДС).
2. „Основен ремонт, възстановяване и реставрация на сградата на Богословски факултет " (15 416 666 лв. без ДДС).
3. "Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени" (23 683 863 лв. без ДДС).
4. "ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов" (22 328 285 лв. без ДДС).
5. "Язовир "Пловдивци" и Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ "Пловдивци" (40 000 000 лв. без ДДС).
6. "Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежи на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" ЕТАП ІІ: "Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско" (42 473 000 лв. без ДДС).
7. "Инженеринг /проектиране и строителство/ на ПСОВ, колектори и КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките на проект DIR - 51011116-68-152 ОП "Околна среда 2007 -2013 г." Обект 3: "Събиране на отпадъчни води и довеждането им до изливна шахта 2 на главен колектор към КПС 15" (13 182 467 лв. без ДДС).
8. "ЖП линия № 4 Русе - Горна Оряховица - Дъбово, междугарие Кръстец - Радунци от км. 204 /+050/ до км. 211 /+530/, /включително тунели № 20, 21 и 22/ по ІV -та главна жп линия - реконструкция/ (11 804 870 лв. без ДДС).
9. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново на територията на землище на с. "Шереметя", община Велико Търново" (22 759 953 лв. без ДДС).
10. "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура към Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" (864 065 лв. без ДДС).
11. "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол - І етап" със подобекти: 1. Подобект: Колектори и канализационна мрежа І етап - Главен колектор І-битов, Колектор "Черноморец; Колектор ІІ-битов; Колектор ІІІ /от ОК 6 до включване в ПСт.1/ Профил 86 към колектор Черноморец", Колектор "Златна рибка", 2. Подобект: КПСт 1 и напорен тръбопровод Черноморец, 3. Подобект: КПСт 2 и напорен тръбопровод - Черноморец, 4. Подобект КПСт ІІ подем и напорен тръбопровод – Черноморец (11 792 598 лв. без ДДС).
12. "Брегозащита в Силистра - брегоукрепване на Западна промишлена зона" (9 491 370 лв. без ДДС).
13. "Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоко заустване" гр.Поморие (16 080 000 лв. без ДДС).
14. "Реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа на гр. Поморие" (46 214 000 лв. без ДДС).
15. "Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит", обект  1: "Изготвяне на работен проект и изграждане на главни колектори, вътрешни канализационни мрежи и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит; обект 2: Изготвяне на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването" (26 606 271 лв. без ДДС).
16. "Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Видин, поземлен имот с идентификатор 10971.510.175 по кадастрална карта на гр. Видин, ЮПЗ (20 916 924 лв. без ДДС).
17. "Рехабилитация на гаров комплекс "Централна гара София" (55 800 000 лв. без ДДС).
18. "Инженеринг /проектиране и строителство/ на ПСОВ, колектори и КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките на проект DIR - 51011116-68-152 ОП "Околна среда 2007 -2013 г." Обект 1: "Събиране на отпадъчни води от агломерация "Несебър - Слънчев бряг - Равда" и довеждането им до пречиствателна станция за отпадъчни води "Равда" на територията на общ. Несебър, обл. Бургас" (12 903 296 лв. без ДДС).
19. "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин на площадка, находяща се в землището на с. Жеглица, местност "Рамова ливада" (14 400 000 лв. без ДДС).
20. "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък" (17 700 000 лв. без ДДС).
21. "Подобряване екологичното състояние на община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" (12 000 000 лв. без ДДС).
22. "Интегриран воден проект за Кърджали: "Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", обект: "Пречиствателна станция за отпадъчни води" - идеен проект (25 500 000 лв. без ДДС).
23. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна " - "Основен обект" и "Подобект", по проект № DIR - 5112122-10-78, "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна /Аксаково/" с ДБФП № DIR - 5112122-С-004, финансиран от ОП "Околна среда 2007 -2013 г." (34 400 000 лв. без ДДС).
24. "Инженеринг /проектиране и строителство/ на ПСОВ, колектори и КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките на проект DIR -51011116-68-152 ОП "Околна среда 2007-2013": Идеен проект - Обект 2: "Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води "Равда-ПИ 00833.5.108, 00833.5.355, местност "Пречиствателната, гр.Ахелой" (48 000 000 лв.).
25. "Инженеринг за доизграждане на ПСОВ община Стамболийски, част от проект DIR-51011116-15-51, "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски" (14 400 000 лв. без ДДС).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...