Menu
Max_Weber

Данни за изпълнението на консолидираната фискална програма до края на юли

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 юли 2014 г. е отрицателно в размер на 1 147,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 647,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 499,7 млн. лева.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на разчетите по данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите седем месеца на годината. Влияние върху дефицита оказват и временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регионално развитие“, където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478,3 млн. лева. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (168,2 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 979,1 млн. лв. (1,2 пр.п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 16 840,5 млн. лв., или 54,3% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по КФП нарастват номинално с 1,4% (230,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. спрямо отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли възлиза на 13 190,5 млн. лв., което представлява 54,2% от годишните разчети за 2014 година при 56,2% изпълнение на годишните разчети за седемте месеца на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 338,3 млн. лв. (2,6%), но същевременно представлява значително изоставане спрямо планирания ръст в разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. в размер на 8,8 процента.

Приходите в частта на преките данъци са 2 602,1 млн. лв., което е 60,2% от планираните за годината и нарастват с 9,1 % спрямо същия период на 2013 г. Нарастване за седемте месеца на годината се отчита основно при приходите от ДДФЛ – със 196,4 млн. лв. или с 14,4% повече от същия период на миналата година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 423,6 млн. лв., което е 50,1% от програмата за годината при 54,5% изпълнение на разчетите към края на юли 2013 година. Изоставането с 4,4 пр.п. в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната година е главно при ДДС и акцизи. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 126,6 млн. лв., или 49,8%; от акцизи – 2 195,1 млн. лв., или 50,1%; от мита – 85,5 млн. лв., или 62,8 на сто. За периода януари – юли 2014 г. възстановеният ДДС е в размер на 3 328,4 млн. лв., а за същия период на 2013 г. е възстановен ДДС в размер на 3 334,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година косвените данъци намаляват номинално със 77,3 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Влияние върху изпълнението на постъпленията от ДДС при сделки в страната и ВОП оказва изменението на нивото на невъзстановения в срок данъчен кредит по ЗДДС и базов ефект от постъпили през месец февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер на 65 млн. лева. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява със 112,6 млн. лв. -  от 242,6 млн. лв. към юли 2013 г. на 130,0 млн. лв. към месец юли 2014 година. 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 558,6 млн. лв., или 62,2% изпълнение на годишните разчети при 65,0% изпълнение на разчета към юли 2013 година.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 606,3 млн. лв., което представлява 57,4 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,8% (165,2 млн. лв.).
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3 650,1 млн. лв. или 54,4% от разчета за годината. Променените срокове за внасяне на дивидента за държавата от предприятията с държавно участие в капитала от една страна, и постъпилите еднократни приходи през 2013 г. от друга, прави данните в частта на неданъчните приходи несъпоставими за двете години.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.07.2014 г. възлизат на 17 987,8 млн. лв., което представлява 55,3% от годишния разчет. Спрямо юли 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1 209,7 млн. лв. (7,2%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 45,1% (699,5 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет - с 3,4% (500,2 млн. лв.). Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., свързани с разплащане на задължения от предходната година и др. Влияние върху параметрите по изпълнението на разходите оказват и одобрените с Постановления на Министерския съвет допълнителни разходи по бюджетите на редица първостепенни разпоредители с бюджет през последните месеци от мандата на предходното правителство.

Нелихвените разходи са в размер на 16 907,9 млн. лв. което представлява 56,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на юли 2014 г. са в размер на 14 789,2 млн. лв. (59,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 118,7 млн. лв. (42,4% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 464,6 млн. лв. (69,4% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2014 г. е 8,9 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Актуални публикации“/„Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...