Menu
Max_Weber

МФ пласира емисия едногодишни книжа в лева

Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 300 млн. лв. и с падеж 10.09.2015 година.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения на 08.09.2014 г. аукцион е 0,78%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0,86%. Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците закупиха книжата е 99,22 за 100 лева номинал. Предложеният и одобрен обем на емисията е 300 млн. лева, като обемът на постъпилите поръчки възлезе на близо 694 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие в размер на 2,31. Постъпленията от емисията са предназначени за рефинансиране на изплатената на 4 септември 2014 г. емисия едногодишни ДЦК в същия обем.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е идентично с това от миналата година, като банките придобиват 70% от книжата, пенсионните фондове 16,89%, застрахователни дружества 7,56% и договорните фондове 5,55%.

Регистрираната на аукциона доходност е по-ниска от пазарната доходност на книжа в национална валута с остатъчен матуритет от една година на следните държави: Унгария (1,32%), Гърция (1,44%), Полша (1,97%), Румъния (2,10%), Хърватия (2,15%), Сърбия (8%) и Турция (8,47%).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...