Menu
Max_Weber

Данни за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2014 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за януари 2014 г. е отрицателно в размер на 373,3 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 158,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 215,1 млн. лева и бележи подобрение със 163,2 млн. лв. спрямо същия период на 2013 година. За сравнение дефицитът по консолидираната фискална програма за януари 2013 г. бе в размер на 536,5 млн. лв., формиран от дефицит по националния бюджет в размер на 456,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства – 79,6 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2014 г. е 6,6 млрд. лв., в т.ч. 4,4 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 2,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Постъпилите приходи и помощи на консолидираната фискална програма за месец януари са в размер на 2 071,0 млн. лв., или 6,7% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено с януари 2013 г. приходите по КФП нарастват с 283,1 млн. лв. (15,8%), като ръст се отчита основно при данъчните приходи.


Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари възлиза на 1 795,6 млн. лв., което е 86,7% от общите постъпления по КФП. Спрямо януари 2013 г. данъчните приходи нарастват номинално с 290,9 млн. лв. (19,3%). Приходите в частта на преките данъци са 255,5 млн. лв., което е 5,9% от планираните за годината и нарастват с 51,5% спрямо същия период на миналата година. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 007,2 млн. лв., което е 7,9% от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 652,2 млн. лв., или 7,9%; от акцизи – 341,0 млн. лв., или 7,8%; от мита – 12,2 млн. лв., или 8,9 процента. Косвените данъци спрямо януари 2013 г. нарастват с 13,8 на сто. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 43,4 млн. лв., или 4,8% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за януари са 489,5 млн. лв., което представлява 7,8% от разчетените за годината.


Неданъчните приходи и помощите са в размер на 275,4 млн. лв. или 4,1% от  разчета за годината.


Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.01.2014 г. възлизат на 2 444,2 млн. лв., което е 7,5% от годишния разчет. Нелихвените разходи са в размер на 2 219,1 млн. лв. и нарастват с 278,4 млн. лв. спрямо месец януари 2013 г. като най-висок е ръстът - 207,6 млн. лв., свързан с програмите, съфинансирани с европейски средства. Лихвените плащания са в размер на 138,7 млн. лв. (20,7% от планираните за 2014 г.), като са със 154,8 млн. лв. по-ниски спрямо януари 2013 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през януари 2014 г. от централния бюджет, възлиза на 86,5 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.


Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 януари 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...