Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Балансираното териториално развитие е основна цел на правителството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи визията на България за устойчиво и интегрирано градско развитие. Това стана в австрийския град Грац, където Икономическата комисия на ООН организира двудневна Глобална конференция на тема „Бъдещето на градовете“. Министър Павлова участва в панела, посветен на тема „Как правителствата подкрепят устойчивото градско развитие  и развитието на интелигентни системи“.

Българското правителство подкрепя политиката на ЕС за устойчиво градско развитие в съответствие с Териториалната програма на ЕС  (Territorial Agenda) и новоразработената европейска Градска програма (Urban Agenda), заяви министър Павлова. Тя посочи, че през последните години в България, с изключение на по-големите 6-7 града, се наблюдават негативни социално-икономически тенденции - намаляване на относителния и абсолютния брой на населението, високи нива на безработица, по-ниска покупателна способност.

Всички искат да живеят в по-добри условия, и за да се сведат до минимум миграционните процеси не само от селата към големите градове, но също така и от малките и средните градове към големите, правителството разработва конкретни мерки за развитие на регионите, посочи министър Павлова.

Мерките ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на финансиране от Европейските структурни и социални фондове за малките и средно големи градове. Вече е разработена Националната концепция за устройство на територията (2013-2025). Този стратегически документ обхваща цялата територия на страната и върху него се основава концепцията за интегрирано планиране и устойчиво териториално, икономическо и социално развитие.

Една от шестте специфични цели на концепцията е ,,Полицентричното териториално развитие'', която да доведе до намаляване на различията между централните градски и периферните селски райони в България, посочи министър Павлова.

Според нея балансираното териториално развитие е основната цел, чрез която ще се постигне укрепване на йерархична система на градските центрове с национално и регионално значение.

За България най-добрият модел за пространствено развитие е умерено полицентрична и именно този нов подход е приет в проекта на ОП ,,Региони в растеж"' 2014 -2020. Именно тази програма ще бъде основен източник на средства за постигане на целите за балансирано териториално развитие.

Въпреки че основно големите градове са във фокуса на регионалната политика на Европейския съюз, настоящето правителство счита, че подкрепата за малките и средните градове, е от особено значение за жизнеността на националната територия и нейното балансирано развитие. Малките и средните градове са гръбнакът за регионалното развитие, посочи Лиляна Павлова.

Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014-2020 е интегрирана програма, която ще допринесе и за регионалните измерения на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство, посочи Павлова.
Програмата се състои две интегрирани приоритетни оси, посочи регионалният министър. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" е в подкрепа за десетте най-големи градове в страната и за мрежа от средни по големина градове от националната полицентрична система.

Инвестиционни приоритети в нея ще бъдат енергийната ефективност, градски екологични и икономически области, градски транспорт, образователна инфраструктура и социална инфраструктура. Инвестициите по тази ос ще се реализират на базата на местни документи, разработени в сътрудничество с граждани и представители на бизнеса - интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Приоритетна ос 2 е „Подкрепа за периферните географски региони". Тази подкрепа ще бъде и за малки градове с особено значение за местното развитие в периферните региони. Така те биха имали възможност да подобрят техния град и околната среда, а инвестиционните приоритети ще бъдат образователна и социална инфраструктура, каза Лиляна Павлова.
С планираните инвестиции от Европейските структурни и социални фондове ще бъдат направени конкретни стъпки и усилия за преодоляване на предизвикателствата, свързани с устойчив растеж в регионите на България и ускорено наваксване на социално-икономическото и пространственото развитие на регионите.

Новото правителство на България планира осъществяването на мащабна програма за енергийна ефективност, като продължение на пилотната програма, разработена преди 6 години с ПРООН, посочи още регионалният министър.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...