Menu
Max_Weber

БЛС иска промени в бюджета на НЗОК за 2015 г.

В свое становище, адресирано до Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ и ДО ПРОФ. ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, във връзка със Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г., внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г., БЛС изразява несъгласие със заложеното намаление от 80 млн.лв., и настоява държавата да бъде коректен платец за категориите, които тя осигурява.

В СТАНОВИЩЕТО СЕ КАЗВА:

I. По приходната част.

1. Приходите от здравноосигурителни вноски от работодатели, работещи и самоосигуряващи се лица за 2015 г. са завишени с 221 млн. лв. спрямо бюджета за 2014 г. и със 151 млн. лв. спрямо очакваното изпълнение.

2. В същото време трансферът от държавата, който всъщност представлява здравноосигурителни вноски за лицата, осигурени от нея, е увеличен само с 3 млн. лв. Продължава порочната практика държавата да е най-некоректният осигурител. Първо, отново не е коригирана базата за осигуряване, която е половината от минималния осигурителен доход. Второ, този трансфер продължава да се прави на неясен „статистически“ принцип, поради което е налице пълна неяснота дали предвидените от МФ суми са реални. БЛС отдавна настоява държавата да се държи като всеки друг осигурител – т.е. да са налице поименни данни за осигурените лица.

3. Няма изричен текст в този проектозакон, че при неизпълнение на приходите, разликата ще бъде покрита с допълнителен трансфер, какъвто съществуваше в предходни бюджети. Наистина, в ал. 3 на чл. 55 от проекта за Закон за държавния бюджет, е предвидена възможност Министерският съвет да одобри допълнителен трансфер от централния бюджет, но това е по-скоро пожелателен текст.

4. Общата приходна част е със 152 млн. лв. по-малко от очакваното изпълнение за 2014 г., съответно това се пренася в разходната част. В първоначалния вариант на проекта, приет от Надзорния съвет на НЗОК сумата бе в размер на 3 155 534 000 лв. или със 72 млн. лв. по-малко, покрита с допълнителен трансфер от 98 млн. лв. от Централния бюджет. Министерски съвет е намалил този трансфер с 80 млн. лв.

Настояваме трансферът да се увеличи със 152 млн. лв. или най-малко – до първоначалния вариант от 98 млн. лв. Държавата, в течение на последните няколко години, прехвърли около 2 милиарда лева от здравноосигурителни вноски в бюджета, така че е редно при недостиг, сега да покрие бюджета на касата.

II. По разходната част.

1. Разходната част следва приходната, поради което е налице намаление със 152 млн. лв. от очакваното изпълнение за 2014 г. Поради това настояваме за съответните промени и в разходната част.

2. Средствата за извънболнична помощ – първична, специализирана и медикодиагностични дейности – не само че не са увеличени, а са намалени спрямо очакваното изпълнение. Това никак не кореспондира със заявените политики за прехвърляне на повече средства за профилактика, както и за диагностика и лечение, към по-евтината и ефективна извънболнична помощ. Поради това настояваме тези средства да се увеличат с по 10% за сметка на декларираното оптимизиране на разходите за лекарства и други дейности.

III. По текстовата част.

1. В чл.3 е предвидена едностранна регулация на извънболничната помощ от НЗОК, а не както ние настояваме, същата да става по съвместна методика.

2. Същото се отнася и за регулацията в болничната помощ, регламентирана в чл.4. При това, отново е предвидено т.нар. лимити на болниците да се определят по месеци, а не за цялата година или поне на тримесечия.
 
IV. По Преходни и заключителни разпоредби.

1. В §1 е предвидено преизпълнението на приходите да се разпределя за допълнителни здравноосигурителни плащания. Този иначе добър текст обаче се обезсмисля от чл. 55, ал.1 от Законопроекта за държавния бюджет. Според него трансферът от централния бюджет се предоставя на НЗОК при недостиг на останалите приходоизточници и налични средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на фактическия недостиг, но не повече от предвидената сума от 18 млн. лв. Практически, при преизпълнение на приходите се намалява трансферът, а при неизпълнение не се компенсира.

Подкрепяйки по принцип законопроекта, настояваме да направите исканите от нас корекции между първо и второ четене.

Моля да разпространите това становище до членовете на двете комисии – завършва писмото, подписано от председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...