Menu
Max_Weber

Укрепват 1968 свлачища

Правителството одобри Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода до 2020 г.

Програмата очертава визията за развитието на политиката за геозащитна дейност. В нея са определени приоритетите в геозащитната политика и етапите на реализиране на предвидените мерки и дейности. Програмата съдържа анализ и оценка на съществуващото положение, превантивни мерки за намаляване на вредните действия на дестабилизиращите фактори, предложения за укрепване на активни свлачища чрез прилагане на ефективни укрепителни и отводнителни съоръжения, както и предложения за брегоукрепване на засегнати от свлачища и абразия зони по Черноморския бряг и на зони по Дунавския бряг, засегнати от свлачища и ерозия.

В документа е направена оценка и е предложено разпределение на необходимите средства за противодействие на неблагоприятните геодинамични процеси; Извършено е категоризиране на геодинамичните явления и процеси по степен на геодинамична опасност; определени са критериите за приоритизиране: значимост на засегнатите или застрашени територии и обекти, степен на активност, териториален обхват, причини и възможни последствия от абразионни, ерозионни и свлачищни процеси; икономическа целесъобразност, организацинно-технически възможности и финансови ресурси.

Съобразно тези критерии свлачищата са категоризирани в четири групи в зависимост от степента на активност и риска, който носят: I група – свлачища за неотложно укрепване; II група – свлачища (терени) за изпълнение на превантивни дейност; III група – свлачища за провеждане на инструментален мониторинг и IV група – свлачища, подлежащи на периодични огледи.

Оценените и приоритизирани по тези критерии свлачища са общо 1968 за страната към 15.04.2015 г. От тях 103 са нововъзникналите от началото на годината, а в 42 вече регистрирани се наблюдават процеси по активизиране. От I група – посочени за неотложно укрепване, са 381; свлачищата от II група – за изпълнение на превантивна дейност, са 121; свлачищата от III група са 568, а свлачищата от IV група – 898.
Прогнозните финансови средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачища на територията на страната на регистрираните до 15.04.2015 г. свлачища, в т. ч. на предизвиканите от действието на ерозията по Дунавското крайбрежие и абразията по Черноморското крайбрежие, посочени в Националната програма и допълнението към нея, възлизат на 929 435 000 лв. За свлачищата от I група, за които е необходимо неотложно укрепване, в Националната програма е посочена индикативна финансова стойност в размер 499 860 000 лева, разпределена от 2015 г. до 2020 г., а за нововъзникналите свлачища от началото на 2015 г. до 15.04.2015 г. (103 бр.), е посочена допълнително индикативна сума за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг в размер на 37 300 000 лв., разпределена за 2015, 2016 и 2017 г.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...