Menu
Max_Weber

380 млн. лв. за ремонт на пътища

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Регионални пътища”.

Целта на процедурата е подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища. Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”, а общият бюджет възлиза на над 380 млн. лева.

Мярката ще подкрепя изпълнението на строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни и третокласни пътища, осигуряващи връзка и достъп до TEN-T мрежата, обслужване на вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряване на възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал, извън Трансевропейската транспортна мрежа. По процедурата ще се подкрепят също инженерни решения за зелена инфраструктура – препятстващи и насочващи съоръжения, шумозаглушителни еко стени, огради, насипни рампи, откоси; вертикална сигнализация -пътни знаци, светлини, отразители устройства, конструктивни съоръжения за пресичане под и над инфраструктурата - еко- надлези за диви животни, ландшафтен тунел, канали и водостоци, тунели за земноводни и дребни животни и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2017 г.

До 30 септември 2016 г. бенефициентът е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета по настоящата процедура. Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на оперативната програмата, както и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7710

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...