Menu
Max_Weber

Финансовото министерство преотвори успешно емисия левови 10,5-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 юли 2026 година.

На проведения на 16 май аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност от 2,41%. За сравнение, на проведения на 25 януари 2016 г. първи аукцион за емисията беше отчетена доходност в размер 2,58%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 233,1  млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,33. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 49,91%, следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 30,98%, застрахователните дружества с 10%, инвестиционните посредници с 5,61% и други инвеститори с 3,50%.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...