Menu
Max_Weber

Изпълнение на Консолидираната фискална програма към края на февруари

Размерът на фискалния резерв към 28.02.2014 г. е 6,1 млрд. лв., в т.ч. 4,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към февруари 2014 г. е отрицателно в размер на 688,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 625,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 62,6 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година се отчита подобрение на бюджетното салдо по КФП в размер на 43,8 млн. лева (0,1% от прогнозния БВП).


Постъпилите приходи и помощи на консолидираната фискална програма към месец февруари са в размер на 4 202,8 млн. лв., или 13,5% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено с февруари 2013 г. приходите по КФП нарастват с 375,5 млн. лв. (9,8%), като ръст се отчита основно при помощите.


Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари възлиза на 3 250,8 млн. лв., което е 77,3% от общите постъпления по КФП. Постъпленията в групата представляват 13,4% от планираните за годината приходи в разчетите към ЗДБРБ за 2014 година. Параметрите по изпълнението на данъчните приходи към февруари отчитат леко забавяне спрямо параметрите към януари 2014 година. Основната причина за това се дължи  на промяната в режима на единната сметка и разделянето й на нови четири сметки за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, в резултат на което физическите и юридическите лица отложиха плащанията си към НАП от месец февруари за месец март 2014 г. т.е. когато бяха приети промените в ДОПК – 4 март 2014 година.
Постъпленията от косвени данъци към 28.02.2014 г. са в размер на 1 775,8 млн. лв., 13,8% от плана и формират 76,8% от данъчните приходи по държавния бюджет, в т.ч. от ДДС – 1 160,9 млн. лв., или 14,0%; от акцизи – 588,1 млн. лв., или 13,4%; от мита – 23,3 млн. лв., или 17,1 процента. Спрямо февруари 2013 г. постъпленията от косвени данъци намаляват номинално със 127,4 млн. лв. в резултат на по-ниските приходи от ДДС и се дължи на невъзстановен в срок ДДС през месец февруари 2013 г., т.е, данните са несъпоставими. Възстановеният данъчен кредит през февруари 2014 г. е със 173 млн. лв. повече спрямо февруари 2013 г. и се дължи на предприетите през второто полугодие на 2013 г. мерки за стриктно спазване сроковете за възстановяване на дължимия ДДС към фирмите от страна на приходната  администрация, докато през 2013 г.  поради липса на строга отчетност и контрол по възстановяването на ДДС са били отчетени съществени по размер невъзстановени в срок суми. Същевременно негативната тенденция от първата половина на предходната година на забавяне при постъпленията от акцизи е преодоляна, като приходите от акцизи към февруари са с 36,9 млн. лв. по-високи спрямо първите два месеца на миналата година.


Приходите в частта на преките данъци са 522,3 млн. лв., което е 12,1% от планираните за годината и нарастват с 29,6% спрямо същия период на миналата година. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 77,3 млн. лв., или 8,6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 875,4 млн. лв., което представлява 13,9% от разчетените за годината.


Неданъчните приходи и помощите са в размер на 952,0 млн. лв. или 14,2% от разчета за годината.


Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 28.02.2014 г. възлизат на 4 891,0 млн. лв., което е 15,0% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година разходите бележат ръст от 7,5 на сто (334,1 млн. лв.), основно поради по-високите капиталови разходи, социални и здравноосигурителни разходи и др. Нелихвените разходи са в размер на 4 451,1 млн. лв. и нарастват с 462,6 млн. лв. спрямо февруари 2013 г., като най-висок е ръстът при капиталовите разходи – 174,3 млн. лв., свързан с усилията за ускоряване усвояването на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Следва също така да се отчете базовия ефект върху разходите за пенсии, които бяха увеличени от 1 април 2013 г. и поради тази причина съпоставено с февруари 2013 г., когато увеличението все още не е било в сила се отчита ръст в размер на 102,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 165,8 млн. лв. (24,8% от планираните за 2014 г.).


Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 274,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.


Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28 февруари 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...