Menu
Max_Weber

Професионална подготовка за 16 хиляди ученици осигурява правителството

Министерският съвет утвърди План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година.

В Плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.


Предвидено е развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда, като през 2014 г. в курсове за ограмотяване ще бъдат включени 3 400 неграмотни и слабограмотни лица.


Ще бъдат осигурени ресурси за развитие на младите таланти, за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, както и за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. За повишаване на качеството на образованието е планирано обучение за повишаване на квалификацията на повече от 22 000 учители.
Предвижда се да бъде апробирана система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Нормативно ще се осигурят механизми за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.


Ще бъде осигурено провеждане на професионална подготовка в реални работни условия на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи до 29-годишна възраст. За изпълнение са предвидени и дейности, свързани с обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на ключова компетентност на 49 514 заети и на 13 218 безработни лица. Планира се провеждане на изследване сред работодателите и изготвяне на първа прогноза за потребностите от работна сила с определени характеристики до 2020 г.


За подобряване на качеството на услугите за кариерно ориентиране ще бъдат изградени 5 нови центъра за кариерно развитие на заети лица. Ще бъде създадена национална мрежа от младежки информационно-консултантски центрове.


Планирано е изграждане на модерен data център за обслужване на образователното съдържание и на ИКТ инфраструктура, поддържаща основните информационни дейности в системата на образованието. Ще бъде обновено оборудването на учебни кабинети, лаборатории и работилници за професионална подготовка в 36 професионални гимназии.


С изпълнението на Плана за действие за периода 2014 година и въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене се очаква да се постигне по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани, включително мигранти и бежанци.


Планът за действие за 2014 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, организациите на работодателите, на синдикатите и на гражданското общество при създаването на съвременни условия и подходяща среда за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...