Menu
Max_Weber

МИЕ подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г."

Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на населението.

Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията "Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес лидери в Пловдив. Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и енергетика. Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от браншовите структури и синдикалните организации в страната.

По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г. Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме действия за подобряване на съществуващата иновативна среда. За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на българските фирми, а 2  млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата конкурсна сесия на фонда. Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране– 152. До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.

Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.

Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП "Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.

Източник: Пресслужба Министерство на икономиката и енергетиката

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...