Menu
Max_Weber

Министър Терзиева: През новия програмен период трябва да се засили транснационалното сътрудничество

„През новия програмен период 2014-2020 г. е необходимо да се засили транснационалното сътрудничество, като се отчита факта, че територията на  страните и регионите от V4+2 е свързана с Дунавския макро-регион, макро-региона на Балтийско море, както и с региона на Черно море.“ Това становище изрази министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на неформална среща на министрите, отговорни за регионалното развитие и пространственото планиране на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.

В Будапеща министър Терзиева изрази надежда, че срещата ще засили диалога между страните от Вишеградската четворка, България и Румъния и ще начертае конкретни инициативи за общи действия в областта на пространственото планиране и регионалното развитие в контекста на Общата стратегия за пространствено планиране на страните, с хоризонт до 2018 г. 

Пред участниците в срещата българският регионален министър обърна внимание, че основният инструмент за прилагане на политиката за градско развитие през настоящия период 2014-2020 е Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ( ОПРР).

„Предложеният модел за полицентрично развитие по ОПРР е ключов инструмент по отношение преодоляването на неблагоприятните демографски процеси в страната“, обясни Терзиева и подчерта, че фокусът върху малките и средни градове се подкрепя и от следващата тройка ротационни председатели на ЕС – Италия, Латвия и Люксембург, в рамките на новия Градски дневен ред.

Министърът заяви още, че изборът на 67 града за подкрепа по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е надлежно обоснован от гледна точка на европейските тенденции, Регламентите за Структурните и инвестиционни фондове за следващия програмен период, а така също и от нуждите на България.

В хода на разговорите регионалният министър предложи в контекста на стратегиите на ЕС за макро-регионите и съответните  подпомагащи програми, специфичните териториални особености и потенциал на региона на V4+2 да бъдат представени по-добре в политиките за развитие на равнище ЕС.

Според Десислава Терзиева са необходими повече усилия и за формулиране на пространствени перспективи и конкретни мерки за развитие на трансгранични периферни райони с изоставащо икономическо развитие, които се характеризират допълнително с демографски, социални и екологични проблеми.

Като възможни действия в тази насока министърът очерта подобряване на сътрудничеството между институциите от двете страни на границата, изготвянето на пространствени анализи и разработването на секторни стратегии за развитие на туризма, осигуряване на транспортна свързаност, планиране на опазването и използването на природното и културното многообразие, интегрирано планиране за регенериране и развитие на градовете и обновяване на населените места в селските райони. В този контекст ние ще продължим да работим с Румъния по съвместната програма за трансгранично сътрудничество за 20140-2020 г.

Източник: Пресцентър МРР

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...