Menu
Max_Weber

Преотвориха емисия 4-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година. На проведения на 24 април аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 60 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 0,11 процента, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК.

Продължава...

Министерството на финансите преотвори емисия левови 5-годишни ДЦК при доходност 1,8%

Министерството на финансите преотвори за втори път емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 22 януари 2014 г. и с падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 9 юни 2014 г. аукцион бяха предложени ДЦК за 50 млн. лв., като постигнатата среднопретеглената доходност е 1,80%, а коефициентът на покритие е 1,47, което съответства на поръчки за 73,40 млн. лева. При първия аукцион на емисията, проведен на 20 януари 2014 г., постигнатата доходност е 2,18%, а при първото преотваряне на 7 април 2014 г. – 1,89 на сто.

Продължава...

Финансовото министерство преотвори емисия еврови ДЦК

Министерството на финансите преотвори за втори път емисията 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 25 млн. евро с падеж 12 февруари 2021 година. На проведения днес аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2,26%. За сравнение, постигнатата при първия аукцион на емисията, проведен на 12 февруари 2014 г., доходност е 2,92%, а при първото преотваряне на 28 април 2014 г. - 2,52 процента. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 77,175 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 3,09.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...