Menu
Max_Weber

Националното външно оценяване в IV клас започва на 7 май

На 7 май 2014 г. ще се проведе националното външно оценяване по български език и литература в IV клас. Според заповедта на министъра на образованието и науката за учебната 2013/2014 година  външното оценяване по математика ще е на 8 май, по човек и природа – на 12 май, а по предмета човек и общество – на 13 май 2014 г.

Националните външни оценявания в IV клас  по четирите учебни предмета започват в 10.00 часа на определения ден и се провеждат едновременно във всички паралелки. Изпитването е писмено и се провежда за един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности - за два учебни часа.

При необходимост от размяна на часовете в  седмичното разписание на учебните занятия, училищната комисия уведомява предварително учениците и родителите за нея.

Провеждането на външното оценяване в IV клас не възпрепятсва осъществяването на нормалния учебен процес в училищата.

Националното външно оценяване в ІV клас се провежда за 8-ма поредна година по единен формат, който за всеки от предметите включва предимно въпроси с избираем отговор, а по български език и литература - със свободен отговор. Целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум (тестови задачи) обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет.

Тестовете по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания.  Диктовката по български език и литература се оценява с максимален брой 6 точки. Чрез диктовката и задачите за четене с разбиране изпитването се доближава до идеите на международното изследване PIRLS.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия проверява и оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

В срок до три дни след приключване на съответното изпитване училищните комисии въвеждат резултатите им в сайта за външно оценяване. Чрез него се генерират обобщени за училището, за региона  и за страната резултати, които дават информация за постижимостта на държавните образоватени изисквания за учебното съдържание по проверяваните учебни предмети.

Индивидуалните резултати на четвъртокласниците се използват на училщно ниво и дават информация за овладяването на базисните знания и умения, необходими за успешното обучение в прогимназиалния етап на основното образование. Те може да бъдат надежден ориентир за пропуските на учениците и за необходимите корекционни мерки в училище.

Училищните комисии, определени от директорите за провеждане на външното оценяване, имат задължението да информират учениците и техните родители за конкретните пропуски и постижения.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Източник: Пресцентър на МОН

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...