Menu
Max_Weber

Заключителна информационна среща в КИА по проект за актуализиране на учебните програми

Във връзка с приключването на проект №  BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация”, в Колежа по икономика и администрация – Пловдив ще се проведе заключителна информационна среща. Събитието е насрочено за 18 септември 2014 година от 11 часа в заседателната зала в сградата на КИА. На срещата ще бъде предоставена информация във връзка с приключване на дейностите по проекта, постигнатите цели и получените резултати сред участниците и заинтересованите страни.

    От заложените като индикатор за постигане 59 броя учебни програми, са разработени 45 нови и са актуализирани 27 програми, или общо са разработени 72 броя учебни програми.

    Чрез разработването на актуализирани и нови учебни програми КИА – Пловдив предоставя качествено обучение на студентите, като се акцентира и върху връзката между бизнеса и обучението. Преподавателите съобразиха учебните програми със законодателните промени. Учебните програми са с актуална тематична насоченост, с актуализирани методи на преподаване, доказали ефективността си. Използването на мултимедийни помагала, он-лайн връзка, на активни и интерактивни методи на обучение засилват усвояването на учебния материал, и правят студентите активни участници в учебния процес. Това допринася за повишаване на качеството и гъвкавостта на обучението и ангажираността на академичния състав и ще засили комуникацията със студентите. Целта е преподаваният материал да бъде все по-близък, интересен  и лесен за разбиране от младите хора.

Постигнати са както специфичните, така и е общата цел на проекта: По-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Преките резултати от реализацията на проекта са:

• Подобряване на качеството и на практическата приложимост на висшето образование, така че учебните програми да отговарят на нуждите на учащите се, на пазара на труда и на бъдещото кариерно развитие;
• Постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите в резултат на практическата насоченост на образованието;
• Повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на активни образователни методи в учебния процес;
• Предоставяне на качествено обучение на всички заинтересовани лица, вкл. и на тези със специални образователни потребности (лица с увреждания);
• Въведени интерактивни начини на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти, преподаватели и бизнес;
• Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели;
• Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети;
• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии;
• Повишаване на качеството на обучението и съобразяване на курсовете в Колежа с нуждите на трудовите пазари;

    С изпълнението на проекта КИА предложи нови и актуализирани учебни програми във всички  специалности по които Колежът обучава студенти.

    Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи още по-устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда.

Поканени са всички заинтересовани страни по проекта. Заповядайте!

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...