Menu
Max_Weber

КИА отчита успешно приключил европроект

Внедрената система за управление по проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив” ще бъде ползвана от всички студенти, служители и преподаватели на висшето училище. Целта, която е поставена – подобряване на администрирането на процесите и обслужването на студентите в КИА, на качеството на образователните услуги и подготовка на добри професионалисти за пазара на труда е постигната.

Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии е приоритет за КИА – Пловдив.

Разработени и внедрени са механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни с цел  използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения, установени са критерии за измеримост на постигнатите резултати. Информационната система дава възможности за събиране на предложения за подобряване на обучението в колежа от студентите. За ръководството на колежа е важно да знае дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда, за да вземе адекватни решения и мерки за привеждането им в съответствие с нуждите на работодателите. Ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието води до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи. Така ръководството на колежа ще може системно да разглежда, предприема и одобрява мерки за подобряване на процесите във всички направления – кандидат-студентска кампания, управление, разходване на финансови средства, учебен процес, административно обслужване. Чрез системата за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите се стимулира кариерното им развитие и това служи за пример на самите обучавани да следват идеите за учене през целия живот.

Закупени са безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в КИА отговаряща на всички функционални и технически изисквания и критерии за добро управление. Закупената система има модули, които могат да бъдат активирани поетапно в зависимост от бъдещото развитие на висшето училище. Доставени са  два сървъра, на които системата е инсталирана. Завършено е синхронизирането и автоматизирането на информационната система за управление с всички съществуващи информационни системи в колежа.

Устойчивостта на реализирания проект е в три основни направления:

Ефект върху целевите групи – студенти, преподаватели и служители, осигурява на студентите качествено образование посредством предоставянето на услуги с висока добавена стойност и в крак с развиващата се динамична икономика.

Мултиплициращ ефект и добавена стойност - положителните резултати  и опит са пример за добри практики, които трябва да станат достояние на възможно най-широк кръг млади хора. Постигнатите резултати ще послужат за набелязване на нови, по-амбициозни цели, за по-широко обхватно приложение на информационни и комуникационни технологии в учебния процес. Колежът по икономика и администрация - Пловдив издига на качествено ново ниво образованието си, като оптимизира изцяло обучителния модел.

Устойчивост на резултатите - Чрез получаване на инвестиционна подкрепа за изпълнението на проекта и въвеждането на система за управление на работните процесите, КИА  постига видимост и проследимост на действията и резултатите в организацията, оптимизиране на обучителния процес, незабавен достъп до цялата информация, необходима при вземане на управленски решения в реално време и възлагане на отговорности, подобряване на отчетността.

Реализацията на проекта е част от общата визия на колежа за модернизация, повишаване на удовлетвореността на студентите и за бъдещото развитие на КИА като водещ колеж в България.

Всички участници в заключителната информационна среща отбелязоха приноса на екипа по проекта за доброто му управление и изпълнение, дадоха висока оценка за постигнатите цели и резултати и практическото му приложение.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...