Menu
Max_Weber

КИА ще се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация е сред най-динамично развиващите се образователни институции в България. КИА получи институционална акредитация за шест години през 2010 г. и нов институционален капацитет през 2012 г. Това се обяснява както със сериозната обществена потребност от кадри за развитие на сигурността и икономиката, така и с отличната работа на ръководството, академичния състав и администрацията. Колежът е едно от първите висши училища в района с наличие на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

След задълбочен анализ и оценка на постигнатите дотук резултати академичното ръководство на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, проведе пространно обсъждане и взе единодушно решение да подготви проект за преобразуване на Колеж по икономика и администрация във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ).

Образователната политика бъдещото на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Висшето училище има за цел да подготвя висококвалифицирани бакалаври и магистри на базата на досегашните си традиции в успешното обучение на професионални бакалаври с активното международно сътрудничество на сродни университети и колежи от страните на Европейския съюз. Потребността от преобразуването във ВУСИ се мотивира още и от действащите в момента специалности „Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“ и „Мениджмънт на антитерористичната дейност“, както и от повишените изисквания на пазара на труда в сектора на сигурността.

Мисията на Висше училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.

През последните години, и особено сред приема на страната ни в Европейския съюз, в България се чувства все по-остра социална нужда от квалифицирани специалисти в редица области, като специално се очертава недостигът на специалисти в областта на сигурността. Това е така, защото в съвременния свят проблемите на националната сигурност, борбата с престъпността и битката с тероризма все по-често излизат на преден план. Затова всяко развитие на бакалавърските специалности в сферата на сигурността, икономиката и управлението, както и въвеждането на нови магистърски програми в тези области винаги отговаря адекватно на порасналия обществен интерес. Така например за учебната 2013/2014 г. висшето училище има утвърден достатъчен прием от Министерски съвет, което, освен че е сериозен индикатор за търсенето на отделни специалности в Колежа, е и плод на грижата на държавата за нарасналата обществена потребност от кадри за развитието на икономиката и сигурността в региона.

Въз основа на разкрита процедура през 2013 г. с Решение на Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 13 ноември 2013 г. Колежът получи положителна оценка за акредитиране на професионално направление „Национална сигурност”. Въз основа на това беше разработен и проектът за преобразуването на КИА във Висше училище по сигурност и икономика, чието утвърждаване предстои в Народното събрание в три форми за обучение – редовна, задочна и дистанционна.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...