Menu
Max_Weber

Ново! КИА предлага дистанционно обучение

Колежът по икономика и администрация – гр. Пловдив успешно приключи проект BG051PO001-4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта беше закупен скенер за дигитализация на налични учебници и помагала, с който наличните към момента на хартиен носител учебници и помагала да бъдат преобразувани в електронен вид.

Оборудвани са три компютърни зали с проектори. Доставен е един сървър с необходимата конфигурация, на който е инсталирана платформа за електронно обучение - Blackboard Learn, също закупена по проекта.

С изпълнението на проекта КИА - Пловдив предлага на своите студенти електронни курсове в следните специалности: Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Мениджмънт на обществения ред, като се предвижда разширяване на набора от специалности.

Създадено е електронно хранилище и всеки електронен курс в него съдържа: конспект по дисциплината, тестове, групови проекти, упражнения, домашни и курсови работи, контролни и други материали необходими за успешното му провеждане. В хранилището са интегрирани електронни и мултимедийни помагала и учебни материали по следните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Корпоративни финанси, Маркетинг, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Граматичен английски, Счетоводство,  Основи на икономическата теория, Управление на качеството и Бизнеспланиране и прогнозиране.

В рамките на изпълнение на проекта е проведено обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали в съответствие с последните тенденции в сферата на  електронно образование и най-добрите световни практики.

Петстотин студенти от КИА завършиха успешно отделни модули и дисциплини в дистанционна форма на обучение.

Рeализацията на проекта и резултатите от него ще помогнат на КИА - Пловдив да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда, воден от принципа за учене през целия живот.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...