Menu
Max_Weber

МОН: Изпитите след VII клас започват в 10.00 ч.

Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 20 май 2015 г.  по български език и литература и на 22 май 2015 г. – по математика. Началото и на двата изпита е в 10.00 часа.

Продължителността на модул НВО е 60 (шестдесет) минути, а на втория модул – 90 (деветдесет) минути.

Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

∙ да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния приемен изпит;

∙ да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;

∙ да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

∙ да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

∙ под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

2. По време на изпита учениците:

∙ пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

∙ не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

∙ не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

∙ не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

∙ не може да напускат изпитната зала:

- по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

- след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

∙ получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;

∙ имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;

∙ прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;

∙ внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);

∙ може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;

∙ след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;

∙ изслушват един път текста за преразказ по БЕЛ;

∙ получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;

∙ по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

3. След приключване на изпита учениците:

∙ на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик;  заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата и с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО;

∙ след това залепват и големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...