Menu
Max_Weber

Приеха план за професионалното образование

Министерският съвет прие План за действие за 2015-2017г. в изпълнение на Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2015-2020 година. Стратегията бе приета на 22 октомври 2014 година с регламент изпълнението й на оперативно ниво да се осъществява чрез двугодишни планове за действие.

Приоритет в Плана за действие е осигуряване на качество и ефективност на професионалното обучение чрез работа (дуално обучение), по-широко прилагане на модулна организация за улесняване на достъпа до професионално обучение на лица на възраст над 16 години, включително рано напуснали и отпаднали от училищната система. Създава се по- действена връзка между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса с възможности за плавен преход между училище и работно място, както и ограничаване на младежката безработица.

Съгласно Плана за действие ще се работи интензивно за създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка, за подобряване на конкурентоспособността, за повишаване на привлекателността на обучението и намаляване броя на рано напусналите образователната система, както и за по-успешно интегриране на обучаваните на пазара на труда.

Стремежът е към по-добро развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите и преподавателите и подкрепа за кариерно развитие, стимулиране на включване на млади специалисти в образователната система. Предвидено е обучение на наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда за постигане на компетентности в съответствие с изискванията и потребностите на бизнеса.

Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация е част от основните приоритети, залегнали в Плана за действие за 2015-2017г.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...