Menu
Max_Weber

28% от дванадесетокласниците, които през януари 2014 г. участваха в изследването по математика, са показали резултати, надхвърлящи очакванията

Анализът на експертите сочи, че тези зрелостници проявяват компетентности, които предполагат активно и самостоятелно учене и участие в обществото. 8% от тях са в пето ниво с получени от 32 до 34 точки. 20% пък са в четвърто ниво като са получили от 23 до 31 точки.
20,4% от учениците имат от 15 до 22 точки и попадат в трето ниво.

Според специалистите учениците на това равнище покриват измерваните компетентности и демонстрират възможности да ги използват  целесъобразно в даден контекст. В тяхната подготовка по-голямо внимание трябва да се обърне на задачите, измерващи геометрично съдържание – подобни триъгълници, решаване на задачи за правоъгълен и равнобедрен триъгълник. Резултатите им по задачите със свободен отговор са под средното равнище. Близки до долния праг за покриване на изискванията (в рамките на статистическата грешка) са резултатите, свързани с рационални изрази и неравенства.


Учениците, които попадат във второ ниво, са 30,8% от участвалите в изследването. Те са получили между 8 и 14 точки.


С най-нисък резултат са 10% от дванадесетокласните от първо ниво с резултати от 0 до 7 точки.


Според анализаторите учениците на тези две нива демонстрират елементарни математически умения. Една трета от тях умеят да решават задачи за квадратно уравнение и да работят с корени (без да ги сравняват). Близко до долния праг за покриване на изискванията са резултатите в областта на статистиката и вероятностите. Резултатите на тези ученици по компетентност, математическа комуникация и аргументация са под 10%.   


Полученият среден резултат от 17,77 точки е 52,28% от максималния брой точки. По модела на международните изследвания резултатите на учениците са представени в пет нива на постижения:


Проведеното през януари 2014 г. изследване, в което участваха ученици от 12. клас,  е първата част от тазгодишното  наблюдение върху знанията и уменията  им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него. Вторият етап ще се проведе през юни с учениците от 11. клас. Основните целите на изследването са следните: 


Да се диагностицира равнището на усвояване на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища – профилирани, професионални и  средни общообразователни;


Да се събере допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.


В проведения през януари първи етап от изследването участваха 15 111 ученици от всички видове училища във всички области. Изследването се проведе чрез тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор като максималният брой точки бе 34. Учебното съдържание, включено в теста за изследването, бе върху задължителната подготовка в гимназиален етап до 11. клас включително. Съдържателната рамка е изготвена на базата на учебните програми и държавни образователни изисквания по математика.
След като се проведе изследването и с учениците в 11. клас ще се изготви сравнителен анализ на резултатите и ще се изведат следните характеристики на всяко от равнищата: най-типичното, което учениците могат да правят на съответното равнище; наличието на кои основни способности трябва да характеризират групата ученици на даденото ниво и кои дейности учениците могат да изпълняват на съответното равнище.


Пълен анализ на данните ще бъде направен след провеждането на втората част на изследването през юни 2014 г.


Източник: Пресцентър на МОН

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...