Menu
Max_Weber

НЗОК осигурява равен достъп до лечение на всички здравноосигурени граждани

На 18 октомври 2004 г. държавата отчита необходимостта от допълнителни грижи към най-рисковия контингент – децата, и чрез ПМС № 280/2004 г. се създава нова структура - Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), както и съответния механизъм за финансово подпомагане на лечението на болни деца.

Фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването и следва да подпомага финансово български граждани на възраст до 18 години, нуждаещи се от медицински изделия, които не се финансират от НЗОК. Към настоящия момент инсулиновите помпи и глюкозни сензори се заплащат от родителите на деца със захарен диабет, а консумативите за тях се поемат от Център „Фонд за лечение на деца“.


Поради недостиг на бюджетни средства, ЦФЛД прави предложение до края на 2014 г. да заплащат тези медицински изделия, след което пълното финансиране да се поеме от НЗОК или по друг държавен механизъм. Предлагат се критерии, по-които да се отпускат такива изделия за деца до 6 години, но в бъдеще ще бъдат допълнени и за подрастващи и други възрастови категории, на които вече са поставени инсулинови помпи. По данни на националния консултант, нуждаещите се деца са около 1800. Очевидно с течение на времето възрастовата граница ще се разширява за всички лица до 18 години, а след тази възраст – и за пациенти, които вече имат поставена инсулинова помпа.
НЗОК има задължението да осигури равнопоставеност при достъпа до лечението на всички здравноосигурени лица. Заплащането на инсулиновите помпи и консумативите за тях само за деца е дискриминационно по признак възраст, което е в разрез с този принцип и нееднократно има становища и решения на съдебните инстанции в тази насока.


Следва да се отчете и фактът, че НЗОК заплаща напълно лечението на всички пациентите с инсулинзависима захарна болест, както и регулярното проследяване на тяхното състояние. Освен тях касата заплаща и медицинските изделия, които са необходими за проследяване на нивото на кръвната захар. Включване в бъдеще на пълното заплащане на инсулинови помпи, глюкозни сензори и консумативи за диабетно болните ще предизвика не само финансови затруднения, но и нова вълна от недоволство на множеството групи от пациенти, страдащи от други заболявания, за които лекарстволечението и медицинските изделия са с незначителен процент на заплащане от страна на НЗОК. Пациентите на възраст над 18 години, основавайки се на правата си, биха настоявали за покриване на тези разходи с мотива за подобряване качеството на живот в дееспособна възраст.


От началото на тази година НЗОК съобразява своята дейност и със Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.,Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), където в чл. 19 се казва: „Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.“


Източник: НЗОК

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...