Menu
Max_Weber

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е с нова структура, която ще гарантира спазването на правата на пациентите

Правителството прие нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Медицински одит“. С него Агенцията се преструктурира и се актуализират функциите й, за да се гарантира спазването на правата на пациентите и подобряване на условията за тяхната безопасност при предоставяне на медицинска помощ.

Създава се самостоятелна дирекция „Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения”. Нейните функции са свързани с извършването на проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения.


Структурира се дирекция „Контрол по спазване правата на пациентите”. Необходимостта от подобно самостоятелно звено се доказва от факта, че от създаването й през 2010 г. до този момент се наблюдава постоянен ръст на постъпващите жалби и сигнали, свързани с нарушаване правата на пациентите и неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ. Функциите на дирекцията са насочени изцяло към разглеждане на жалбите и извършване на съответните проверки.


Създава се самостоятелна дирекция „Контрол на здравните дейности и услуги, осигурявани от НЗОК и застрахователните дружества”. Основната й задача е да следи за осигуряване от НЗОК на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Касата, както и за осигуряването от застрахователите.


За оптималното обезпечаване на функциите на агенцията се предлага увеличаване на щатната й численост с 15 бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на щатната численост на други административни структури, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.


С постановлението се извършват и промени в Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. Предлага се детайлизиране на функциите на главния държавен здравен инспектор съобразно действащото законодателство. Прецизират се функциите на дирекции „Административни дейности”, „Връзки с обществеността”, „Управление на медицинските дейности”, „Здравна политика”.
От системата на Министерството на здравеопазването се намаляват щатни бройки, определени за заемане основно на длъжности с административни функции – числеността на регионалните здравни инспекции се намалява с 60 щатни бройки, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – с пет щатни бройки, на Изпълнителната агенция по лекарствата – с един щат, на Националния център по обществено здраве и анализи – с 13 щатни бройки, а на Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита – с по 12 щатни бройки.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...