Menu
Max_Weber
Страници на EuroBulgaria

Страници на EuroBulgaria (4)

Условия за ползване на EuroBulgaria.net

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между „Олема 6 плюс” ЕООД и всяко лице, което посещава интернет страниците на „Олема 6 плюс” ЕООД (наричано по-долу в настоящите за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), във връзка с ползване на информация и услуги (наричани по-долу в настоящите за краткост УСЛУГИТЕ), предоставяни чрез интернет страницата ЕuroBulgaria.net, собственост на „Олема 6 плюс” ЕООД (наричана по-долу в настоящите за краткост СТРАНИЦАТА).

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Молим настоящите Общи условия за използване да бъдат прочетени, преди да започне използването на сайта на „Олема 6 плюс” ЕООД.
Настоящите общи условия представляват обвързващо Споразумение между Вас и „Олема 6 плюс” ЕООД, по силата на което потребителите получават право да използват безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при изричното спазване на условията, посочени по-долу.
Разпоредбите на настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Олема 6 плюс” ЕООД.
Чрез използване на възможността за осъществяване на достъп до (зареждането на) интернет страницата Вие се съгласявате с обвързващото действие на разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, вкл. и на всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате и за които приемате да се информирате при всеки достъп (зареждането на) до интернет страницата.
„Олема 6 плюс” ЕООД си запазва правото за актуализира настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. „Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния/актуалния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия на разпоредбите на действащото законодателство на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
В случай че не сте съгласни с всички разпоредби на настоящите общи условия, моля не използвайте сайта на „Олема 6 плюс” ЕООД.
Правото на потребителите да използват услугите на сайта се свежда и изчерпва единствено за лични/нетърговски цели.
При публикуване /добавяне на мнение и/или коментар, и/или оценка потребителите се съгласяват и приемат безусловно да спазват ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД.
„Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения и/или коментари, и/или оценки.

II. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

По смисъла на настоящите Общи условия:
„ЕuroBilgaria.net” е наименованието на интернет страницата.
„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което използва някоя от услугите на интернет страницата.
„УСЛУГА/И” на сайта включва/т:
- достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на Администратор на вече публикувани мнения;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайта на „Олема 6 плюс” ЕООД EuroBulgaria.net;
- получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
„ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което „Олема 6 плюс” ЕООД се намира в договорни отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
„СТРАНИЦАТА” е интернет страницата ЕuroBulgaria.net, собственост на „Олема 6 плюс” ЕООД.
„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Авторско право
Всички права върху съдържанията, включени в СТРАНИЦАТА, която посещавате, са запазени.
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, за което могат да бъдат ангажирани гражданската, административнонаказателната и наказателната Ви отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Търговски марки
Всички търговски марки, марки за услуги, колективни марки, права върху дизайн, авторски права или сродни права, които са споменати, използвани или цитирани в статиите в EuroBulgaria.net, са собственост на съответните носители. Употребата им в EuroBulgaria.net не предполага да могат да се ползват извън СТРАНИЦАТА за някаква друга, различна от информационната, цел, с която са били поставени от оригиналните съавтори на статиите. Освен ако не е посочено друго, „Олема 6 плюс” ЕООД и нейните сайтове не са нито свързани със, нито упълномощени от носителите на тези права да се разпореждат и да предоставят права за използване на иначе защитени материали. Вие използвате тези и подобни на тях нематериални собствености изцяло на своя отговорност.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„Олема 6 плюс” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
„Олема 6 плюс” ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от потребителите, вкл. се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато по силата на действащите нормативни разпоредби информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.
„Олема 6 плюс” ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
„Олема 6 плюс” ЕООД има право и може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Олема 6 плюс” ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Не се счита за директен маркетинг изпращането на информация до потребителите за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта или да спазват ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

„Олема 6 плюс” ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си на актуална, достоверна, вярна и точна информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Олема 6 плюс” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица, възможни грешки и пропуски.
„Олема 6 плюс” ЕООД се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице. „Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на коректността, точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
„Олема 6 плюс” ЕООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
„Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност при вреди, загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността или неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна УСЛУГА.
„Олема 6 плюс” ЕООД не носи отговорност за изразените мнения и/или коментари на участници във форумите на СТРАНИЦАТА.
„Олема 6 плюс” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VI. УСЛУГИ, ИЗИСКВАЩИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

„Олема 6 плюс” ЕООД  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- Възможност за публикуване на коментари и/или мнения от страна на потребителя.
- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД.
Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.
В настройките на потребителския профил потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД.
„Олема 6 плюс” ЕООД  си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД.
„Олема 6 плюс” ЕООД  си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VIII. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ

1. ПОЛЗВАНЕ
Всеки потребител, който публикува мнения във форума, се съгласява с общите условия за ползване на сайта на EuroBulgaria.net.
EuroBulgaria.net не носи отговорност за коректността, точността, полезността и достоверността на публикуваните от потребителите мнения и/или коментари.

2. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР, МНЕНИЕ, ОЦЕНКА И ГЛАСУВАНЕ
Възможността потребителят да публикува коментари и/или мнения в сайта на EuroBulgaria.net изисква същият да е регистриран в EuroBulgaria.net.
Регистрацията в сайта на EuroBulgaria.net е безплатна.
Освен да публикува мнения и/или коментари, всеки потребител има право и възможност да оценява съответната публикация.
Потребителите на EuroBulgaria.net имат възможност да гласуват за активните анкети на сайта.
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Идентифицирайте се достоверно!
Моля имайте предвид, че в някои случаи използването на чуждо име може да бъде третирано като криминално деяние по смисъла на българското законодателство и извършителят може да бъде преследван по законов ред! За което фирма „Олема 6 плюс” ЕООД ще съдейства с цялата си налична информация.
В коментарите, името, подписа и всички елементи на публичните си профили в EuroBulgaria.net потребителите нямат право:
- да се представят за други участници във форума чрез копиране на името или подписа на вече съществуващ/регистриран потребител;
- да заблуждават за своята самоличност, представяйки се за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката на същата в профилите си в EuroBulgaria.net;
- да използват вулгарни или нецензурни изрази, да отправят обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, да отправят призиви за расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, да отправят обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медията или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз.
Администраторът има право при нарушаване на посочените по-горе условия да предупреди и впоследствие да деактивира профилите на нарушителите.
Вашето мнение, коментар или оценка Е ВЕРОЯТНО да бъде изтрита от администратора, ако не са спазени посочените по-горе правила!
Ако имате съмнения, че Вашето мнение и/или коментар е на границата на допустимото, то вероятно ние ще счетем, че е нарушение на горните правила с произтичащите за това и предвидени санкции.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА ИМАТ ПРАВО
- Да публикуват коментари, мнения и оценки, свързани с публикуванитe на сайта материали;
- Да гласуват за активна анкета;
- Да гласуват само веднъж в рамките на 24 часа от IP адрес;
- Да докладват на Администратора за некоректни и неуместни мнения;
- Да отправят писмено възражение посредством формата за връзка за проблем, ако сметнат, че коментарите и/или мненията им са модерирани неправомерно.

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА САЙТА ИМА ПРАВО ДА СКРИВА ИЛИ ИЗТРИВА МНЕНИЯ И/ИЛИ КОМЕНТАРИ, КОГАТО ТЕ СЪДЪРЖАТ
1. спам или непоискани търговски съобщения;
2. мнения и/или коментари, които не са свързани с темата на материала;
3. вулгарни или нецензурни изрази;
4. обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;
5. призиви за расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
6. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. и към други участници във форума;
7. порнографско съдържание;
8. съдържание, нарушаващо авторски или сродни права;
9. разкриване на лични данни, закриляни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
10. съдържание, изцяло на чужд език;
11. информация, която може да бъде санкционирана по смисъла на чл. 152а от ЗКИ (Закона за кредитните институции), който предвижда за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, глоба от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е от 3000 до 10 000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, – в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 150 000 лв.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.
Администраторът си запазва включително и правото да отстранява вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения, че принадлежат на вече санкционирани потребители.

АВТОМАТИЧНА ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ
Администраторът си запазва правото да налага автоматична санкция – забрана за участие в дискусия при следните условия:
- За 5 изтрити от Администратора мнения и/или коментари в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за срок от 24 часа.
- За 10 изтрити от Администратора мнения и/или коментари в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за срок от 3 дни.
- За 20 изтрити от Администратора мнения и/или коментари в рамките на 24 часа се налага автоматична забрана за публикуване на коментари за срок от 7 дни.
Администраторът си запазва правото да променя автоматично наложената санкция в по-строга в зависимост от естеството на нарушаващите правилата коментари и/или мнения.

АДМИНИСТРАТОРЪТ НЯМА ПРАВО
1. да променя текст и съдържания на мненията и/или коментарите.;
2. да изтрива, затваря, скрива или санкционира мнения и/или коментари, или части от мнения и/или коментари, ако те не съдържат никое от изброените по-горе в настоящите правила типове съдържание;
3. да изразява лично мнение, оценка или да изразява по какъвто и да е начин пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ

„Олема 6 плюс” ЕООД  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и на ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ на „Олема 6 плюс” ЕООД по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без да е необходимо публикуване и/или изпращане на съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети с решение на Едноличния собственик на "Олема 6 плюс" ЕООД на 15.03.2014 г. и влизат в сила считано от 15.03.2014 година.

 

EuroBulgaria

EuroBulgaria.net е информационен сайт, който обективно отразява събитията в България, най-важното от Европа и света. Интернет сайт за най-важното от политиката, икономиката, обществения живот. В него присъстват най-значимите новини, въз основа на които се търсят мнения и позиции за процесите у нас и по света. Дава се възможност за публикуване на рекламни съобщения, кратки интервюта, както и на задълбочени анализи и прогнози на политици, икономисти, общественици, социолози, политолози, хора на културата и спорта.

Контакти

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...