Menu
Max_Weber

Зелена светлина за допълнително финансиране от ЕС на проекти в Гърция и Кипър

  • Публикувана в Свят

Евродепутатите дадоха зелена светлина за удължаване на срока за 10%-но увеличение на приноса на ЕС за регионални и социални проекти в Гърция, до 30 юни на годината след приключването на програмата за икономически реформи. Те също така одобриха и отделна разпоредба, според която до края на настоящия програмен период (2020 г.), ЕС ще плаща до 85% от разходите по проекти в Кипър.

„Днес ние решихме да продължим да подпомагаме Гърция и Кипър, които са в голяма степен засегнати от бюджетни затруднения, за да се възползват максимално от възможностите за инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014—2020 чрез увеличаване на процента на съфинансиране за междинни плащания. Това няма да даде отражение върху годишните тавани на Многогодишната финансова рамка за поетите задължения и плащания“, каза докладчикът и председател на Комисията по регионално развитие Искра Михайлова (АЛДЕ, България). Законодателната резолюция бе одобрена с 627 гласа „за“ към 34 „против“, с 31 „въздържали се“.

Удължаване на допълващите плащания за страни, участващи в програмата за икономически реформи

През 2010 г. за първи път бе въведено „допълващо плащане“ от страна на ЕС над обичайната ставка на съфинансиране (държавите членки плащат сами остатъка). В периода на финансиране 2007—2013 допустимостта за допълващи плащания приключваше в деня, в който държавата членка спира да получава финансова помощ по програмата за икономически реформи.

Евродепутатите постигнаха съгласие, че държавите членки по програмата следва да продължат да получават допълващи плащания до 30 юни на годината, следваща календарната година, в която те са спрели да получават финансова помощ в рамките на програмата за икономически реформи. Понастоящем Гърция е единствената страна в ЕС, която участва в програмата за финансова помощ, която, от своя страна, се очаква да приключи през август 2018 г.

Кипър – 85% ставка на съфинансиране до приключване на програмите за периода 2014—2020

Евродепутатите гласуваха за удължаване на допустимия период, в който Кипър може да получава повишена ставка на съфинансиране от ЕС. Тя ще бъде в размер на 85% до приключване на регионалните и социални програми за периода 2014—2020.

Кипър има статут на „по-развит регион“ в настоящата кохезионна политика на ЕС и следваше да получи 50% съфинансиране на проекти по програмите на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Въпреки това, поради факта, че в продължение на дълъг период от време Кипър изпитва икономически затруднения и намаляващи инвестиции, му бе предоставена по-висока ставка на съфинансиране, в размер на 85%, между 1 януари 2014 г. и 30 юни 2017 г.

Следващи стъпки

Сега Съветът трябва официално да одобри изменението на регламента, който ще влезе в сила на следващия ден, след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Обща информация

Член 24 от Регламента за определяне на общоприложими разпоредби дава възможност на Европейската комисия да извършва по-високи плащания (т.нар. „допълващи плащания“) по програмите в рамките на Европейския структурен и инвестиционен фонд към държави, които изпитват икономически затруднения. Тъй като техните национални бюджети не успяват да се справят с изискванията за национално съфинансиране на договорените проекти, те са изложени на риск от загуба на всички средства, предоставени от страна на ЕС във време, когато се нуждаят най-много от тях.

По искане на държава членка междинните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката за съфинансиране, приложима към всеки приоритет в рамките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд или към всяка мярка от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Тези допълващи плащания не променят цялостното разпределение по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...